Informatie voor de vrijwilliger

Sinds 1 augustus 2006 is de wet betreffende de rechten van vrijwilligers automatisch van toepassing op alle vrijwilligers. Ze moet een betere individuele bescherming bieden aan de vrijwilligers.

Wat is vrijwilligerswerk?

De wet stelt dat onder vrijwilligerswerk moet worden verstaan:

elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht
ten behoeve van één of meerdere personen van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel ( dus géén hobby of louter eigen ontspanning)
en die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privé-verband van degene die de activiteit verricht.

Een vrijwilliger moet dus altijd iets doen ten voordele van anderen maar altijd binnen een ruimer verband dan de privésfeer. Een eenvoudige vrienden- of burendienst valt dus niet onder deze definitie. De wet stelt verder duidelijk dat iemand die met een organisatie een arbeidsovereenkomst heeft of een statutaire aanstelling, niet als vrijwilliger voor die organisatie actief kan zijn.

INFORMATIENOTA
Rechten en plichten van de vereniging en de vrijwilliger

Deze informatienota voldoet aan de bepalingen van de wet op de rechten van de vrijwilligers

 1. Organisatie

  Naam van de vereniging 

  Koninklijke Sint-Martinusharmonie v.z.w. 

  Adres

  Baal 111, 3980 Tessenderlo

  Tel. nr

  013/663455

  e-mail

  postmaster@ksmh.be

  Doelstelling van de vereniging

  De vereniging heeft tot doel de muziekkunst in verenigingsverband te bevorderen door het verstrekken van muzikaal onderricht en door de organisatie van en deelname aan concerten en muziekwedstrijden. 

  Juridisch statuut

  VZW (ondernemingsnummer: 424.625.814) 

  Aangesloten bij Vlamo onder het nummer:

  KSMH: LIM/0009/A
  Klim-Op: LIM/0009/B 

  Verantwoordelijke binnen de vereniging voor informatie over de rechten en plichten van de vereniging en de vrijwilliger

  Naam   Louis AlaertsWindmolen 14, 3980 Tessenderlo
  Functie Bestuurslid – Pers en Voorlichting

  Verantwoordelijke van de vereniging, die moet verwittigd worden bij ongevallen

  Naam  Jos Renckens, baal 111, 3980 Tessenderlo
  Functie  Voorzitter
  Tel.  013/663455

  Jos draagt de verantwoordelijkheid voor de aangifte van het ongeval bij Vlamo door middel van het aangifteformulier (af te halen op www.vlamo.be)

 1. Verzekeringen

  Verplichte verzekering 

  Waarborgen  De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.
  Maatschappij  Verzekeringen Mercator nv
  Polisnummer  7.192.191

  Vrije verzekeringen

  Waarborgen  Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten
  Maatschappij  Verzekeringen Mercator nv
  Polisnummer  7.192.203

   

  Waarborgen  Rechtsbijstand voor de twee genoemde risico’s
  Maatschappij  Verzekeringen Mercator nv
  Polisnummer  7.192.191 en 7.192.203

   

 2. Vergoedingen

  De vereniging betaalt de reële kosten die gemaakt zijn voor de vereniging in functie van haar doelstellingen en mits overhandiging van de juiste bewijsstukken.

   

 3. Aansprakelijkheid

  De vereniging is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

  Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de vereniging of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

   

 4. Geheimhoudingsplicht

  Volgens artikel 458 van het Strafwetboek.
  "Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank".

  De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op een vrijwilliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv. de monitoren bij muziekkampen).

   

 5. Wederzijdse rechten en plichten van de vrijwilliger

  LET OP: de muzikanten zijn geen vrijwilligers omdat ze hun hobby beoefenen, ze zijn echter wel vrijwilliger vanaf het moment dat ze meehelpen bij de organisatie van een evenement.

  De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en bijscholing.

  De vereniging heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken en het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld van de vereniging.

  Uitkeringsgerechtigde vrijwilligers (werklozen en bruggepensioneerden) moeten vooraf bij de RVA schriftelijk aangifte doen van hun activiteiten. 
  De muzikanten moeten dus GEEN aanvraag indienen als ze enkel komen meespelen in onze vereniging omdat ze op dat ogenblik niet als vrijwilliger beschouwd worden, als ze echter willen helpen bij de organisatie van een evenement dan moeten zij wel een aangifte doen.

  Arbeidsongeschikte kandidaat-vrijwilligers moeten vooraf een aanvraag indienen bij de adviserende arts van het ziekenfonds.
  Zelfde opmerking als voor uitkeringsgerechtigde vrijwilligers hierboven is geldig.