Huishoudelijk reglement

 1. Onderhoud instrumentarium
 2. Lidgeld
 3. Ons lokaal

 

 1. onderhoud instrumentarium

De VZW Koninklijke Sint-Martinusharmonie beschikt over een aantal instrumenten die zij tegen vergoeding uitleent aan haar muzikanten. De vzw staat in voor onderhoud en herstelling van deze instrumenten.  Instrumenten die eigendom zijn van een muzikant  maar gebruikt worden voor onze vereniging vallen eveneens onder deze regeling. 

Iedere muzikant die voorkomt op de ledenlijst, zoals die aan VLAMO wordt doorgegeven,  die het jaarlijks lidgeld heeft betaald en die de vereiste 70 % aanwezigheid op de repetities haalt, kan aanspraak maken op onderstaande regeling. 

Persoonlijke aanpassingen aan het instrument, aankoop van rietjes, mondstukken en klein onderhoudsmateriaal  vallen buiten deze regeling. Die materialen (o.a. rietjes) die door de harmonie in grote hoeveelheden voordeliger kunnen worden aangekocht, zullen aan dezelfde voordelige voorwaarden aan de muzikant  worden aangeboden. 

 1. Instrumenten, eigendom van de harmonie

 • Van deze instrumenten zal een inventaris opgemaakt worden (type, merk, datum van aankoop, aankoopprijs,). Deze gegevens zijn eveneens nodig voor de boekhouding, conform de wetgeving op de vzws.

 • Iedere gebruiker van een instrument van de harmonie ondertekent een ontvangstbewijs.

 • De jaarlijkse huur bedraagt 20 euro en gaat in vanaf 1 september 2006. Onder een jaar wordt verstaan: het werkjaar lopende van 1 september tot en met 31 augustus.

 • Slagwerkers betalen geen huur maar zullen ter compensatie instaan voor het laden, vervoeren en opstellen/opruimen van de instrumenten bij concerten en evenementen.

 • Herstelling en onderhoud zijn ten laste van de vereniging. Het bestuur bepaalt  welke hersteller voor onderhoud / herstel wordt aangeduid. De muzikant dient het instrument voor onderhoud of herstelling zelf aan te bieden bij een hersteldienst na melding aan en met akkoord van de 'verantwoordelijke instrumentarium' die hem/haar daarvoor een herstelbon overhandigt.

 • Wanneer een muzikant bij verschillende muziekverenigingen is aangesloten, betaalt de St. Martinusharmonie een evenredige tussenkomst in verhouding tot het gebruik van het instrument binnen onze vereniging. Tevens verbindt de muzikant er zich toe, bij gelijktijdige muzikale activiteiten, deze van de Sint Martinusharmonie ten allen tijde voorrang te geven op die van de andere muziekmaatschappijen waar hij/zij gebeurlijk ook is aangesloten

 • Wanneer de ontlener op jaarbasis minder dan 70 % van de repetities bijwoont, kan het bestuur het instrument terugvorderen.

 • Schade aan het instrument ten gevolge van oneigenlijk gebruik of ten gevolge van zware fout is ten laste van de ontlener.

 1. Instrumenten, eigendom van de muzikant

 • Voor tussenkomst in herstel en onderhoud door de harmonie wordt een aanwezigheid op de repetities van 70 % gevraagd. Wanneer de muzikant op jaarbasis minder aanwezig is geweest, zal de tussenkomst evenredig bepaald worden a rato van de effectieve aanwezigheid. De Raad van Bestuur beslist hierover.

 • Herstellingen kunnen enkel gebeuren mits akkoord van de verantwoordelijke voor het instrumentarium.

 • Herstelling en onderhoud zijn ten laste van de vereniging. 

 • Wanneer een muzikant bij verschillende muziekverenigingen is aangesloten, betaalt de St. Martinusharmonie een evenredige tussenkomst in verhouding tot het gebruik van het instrument binnen onze vereniging.

 • Het gebruik op regelmatige basis voor beroepsdoeleinden of hogeschoolopleiding valt buiten het toepassingsgebied van dit reglement.

 • De terugbetaling gebeurt op voorlegging van een officile factuur.

 1. Instrumenten, eigendom van een andere harmonie.

 • De VZW Sint-Martinusharmonie betaalt een evenredige tussenkomst in onderhoud en  herstelling in verhouding tot het gebruik van het instrument binnen onze  vereniging. 
 • De regeling zoals beschreven in punt 2  is verder van toepassing voor deze instrumenten.

Top

 1. Lidgeld:

 1. Vanaf 1 januari 2007 voert de vzw Koninklijke Sint Martinusharmonie van Tessenderlo een  lidgeld in. Voor de bepaling van het bedrag zal de Raad van Bestuur van de vzw Koninklijke St. Martinusharmonie van Tessenderlo rekening  houden met de onkosten die de harmonie heeft: enerzijds voor de  huisvesting (huur, onderhoud, water en elektriciteit, brandverzekering) en anderzijds voor te betalen bijdragen aan de koepelorganisatie VLAMO (lidgeld en verzekering).

 2. Dit reglement op het jaarlijks lidgeld is van toepassing op alle muzikanten van de St. Martinusharmonie en de jeugdharmonie Klim-Op en op de bestuursleden die voorkomen op de ledenlijst zoals die is doorgegeven aan VLAMO. Onder een jaar wordt verstaan: het kalenderjaar lopende van 1 januari tot en met 31 december.

 3. Leden, die in de loop van het kalenderjaar toetreden, betalen een lidgeld ten belope van 1/12de per resterende maand. Het lidgeld wordt gevraagd vanaf de 1e van de maand, volgend op de toetreding.

 4. Het lidgeld is degressief en werd voor het werkjaar 2007 vastgesteld op:
  Harmonie St. Martinus:
            1ste en enig lid van het gezin:        25 euro
            2 de lid van het gezin:                   15 euro
            3 de lid van het gezin:                   10 euro
            met een maximum van 50 euro per gezin.
  Jeugdharmonie Klim-Op: 
          1ste lid en enig lid van het gezin:       12 euro
           2de lid:                                           6 euro
           3 de lid:                                           2 euro
           met maximum van 20 euro per gezin.

 Voor die muzikanten die spelend zijn in zowel de St. Martinus Harmonie als in de Jeugdharmonie Klim-Op is het lidgeld dat op hen van toepassing is, het bedrag vermeldt in: 'b. Jeugdharmonie Klim-Op.

 1. De ondersteunende leden (crew) betalen geen lidgeld, maar worden wel verzekerd voor de activiteiten waaraan zij meehelpen (conform aan de wet voor de vrijwilligers) .

Ereleden betalen jaarlijks een bijdrage van minimum 10 euro.

Top

 1. Ons lokaal:

 • Er mag niet gerookt worden in het gebouw (dit is opgelegd door de school). Buiten onder het afdak is er een rookhoek voorzien.
 • 2.Uitpakken van de instrumenten moet gebeuren in het kleine repetitielokaal
 • Geen drank en eten in de grote repetitieruimte
 • 4.Parkeren dient te gebeuren op de parking vr het lokaal en niet onder het afdak achteraan
 • 5.Zorg dragen voor de netheid in de lokalen en voor het sanitair
 • 6.Geen waardevolle zaken laten liggen in het uitpaklokaal want daar is niet steeds iemand aanwezig.
 • 7.Kuisen van de lokalen zal met een beurtrol gebeuren door muzikanten en bestuursleden op regelmatige tijdstippen.
 • 8.Er dient zorgzaam omgesprongen met water en energie.

Top